backgroundImage

Všeobecné obchodní podmínky

Pokračujte přečtením všeobecných obchodních podmínek až dolů a následně přejděte k dalšímu kroku.

Všeobecné obchodní podmínky

 

Čl. I. - Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky vydává ASI-CS, z.s. se sídlem Londýnská 623/30, 120 00 Praha 2, IČ: 49625497, vedená u Městského soudu v Praze, spisová značka L 5338 (dále jako “Provozovatel”). Kontaktní e-mailová adresa je info@asi-cs.cz a pro poštovní korespondenci: ASI-CS, z.s., Londýnská 623/30, Praha 2, 12000. 
 2. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást kupní smlouvy uzavřené mezi ASI-CS, z.s. jako prodávajícím a třetími osobami jako kupujícími (dále jako "kupní smlouva"). Předmětem kupní smlouvy je prodej vstupenek na konferenci pořádanou ASI-CS, z.s., která se koná v roce 2020 v hotelu Clarion Congress Hotel v Olomouci (dále jako "Konference").
 3. Tyto obchodní podmínky specifikují práva a povinnosti ASI-CS, z.s., jako prodávajícího a třetích osob jako kupujících při prodeji vstupenek a dalších služeb na Konferenci.

 

Čl. II. - Výhrada autorských práv a odpovědnosti za škodu

 1. Veškeré konferenční a propagační materiály a příspěvky, které budou prezentovány na Konferenci, jsou chráněny jako autorská díla ve smyslu ust. § 2 zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jako "autorský zákon"). Povoluje se jakékoliv jejich šíření i bez výslovného souhlasu ASI-CS, z.s. za podmínky, že k šíření vedou šiřitele pohnutky, které jsou v souladu s veřejně deklarovanými cíli ASI-CS, z.s. a také jsou v souladu s kodexem člena ASI-CS, z.s. (kodex je specifikován na URL http://www.asi-cs.cz/o-nas#kodex).
 2. Kupující bere na vědomí, že veškeré příspěvky a informace jednotlivých účastníků Konference nemusí vyjadřovat názor ani doporučení ASI-CS, z.s. jako pořadatele Konference.
 3. Kupující bere na vědomí, že autoři příspěvků prezentovaných na Konferenci vyjadřují pouze jejich osobní názory na danou otázku, a že případné přijetí prezentovaných myšlenek a názorů kupujícími je výhradně na jejich riziko a odpovědnost. Kupující bere na vědomí, že autoři příspěvků prezentovaných na Konferenci ani ASI-CS, z.s. nenesou žádnou odpovědnost za jejich věcnou správnost a žádným způsobem neodpovídají třetím osobám za případnou škodu, která by snad mohla vzniknout v souvislosti s využitím informací prezentovaných na Konferenci. Prezentované informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru autorů na otázky, které jsou předmětem jejich příspěvků.

 

Čl. III. - Předmět koupě

 1. Předmětem kupní smlouvy je koupě vstupenky a/nebo ubytování a/nebo strava a/nebo výstavní stánky na Konferenci konanou v místě specifikovaném v objednávce uzavřené mezi smluvními stranami prostřednictvím elektronického obchodu https://konference.asi-cs.cz.
 2. Kupující zvolí při nákupu vstupenky na konferenci položky dle svého uvážení.

 

Čl. IV. - Realizace objednávky

 1. Kupující uzavřením kupní smlouvy na Konferenci prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se Konference zveřejněnými na webové stránce https://konference.asi-cs.cz.  
 2. Kupující objednává vstupenku dle své volby vyplněním elektronického formuláře objednávky na webové stránce https://konference.asi-cs.cz
 3. Kupující je povinen objednávku vyplnit pravdivě a úplně a před jejím odesláním správnost všech vyplněných údajů zkontrolovat a případně opravit.
 4. K uzavření kupní smlouvy dojde okamžikem doručení potvrzení o přijetí objednávky zaslaného ASI-CS, z.s. kupujícímu. Potvrzení bude kupujícímu zasláno na jeho elektronickou adresu (e-mail) uvedenou v objednávce.
 5. Doručením potvrzení objednávky ASI-CS, z.s. kupujícímu je kupní smlouva uzavřena a stává se pro ASI-CS, z.s. i kupujícího právně závaznou. Kupujícímu a ASI-CS, z.s. vznikají na základě kupní smlouvy vzájemná práva a povinnosti.
 6. ASI-CS, z.s. se zavazuje na základě kupní smlouvy zajistit kupujícímu odpovídající druh a počet vstupenek na Konferenci. Kupující se uzavřením kupní smlouvy zavazuje neprodleně uhradit kupní cenu uvedenou v objednávce.
 7. Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že si důkladně přečetl tyto smluvní podmínky a že je bezvýhradně akceptuje a přijímá.
 8. ASI-CS, z.s. upozorňuje, že zakoupené vstupenky na Konferenci nelze vrátit. Tímto ustanovením není dotčen článek VI. těchto obchodních podmínek.
 9. Uhrazená faktura slouží jako vstupenka na konferenci. Touto vstupenkou nebo e-mailem se klient prokáže u vstupu na konferenci.

 

Čl. V. - Kupní cena a platební podmínky

 1. Kupní ceny jednotlivých druhů vstupenek na Konferenci jsou uvedeny v objednávkovém formuláři na webové stránce https://konference.asi-cs.cz, a to vždy u každého typu vstupenky nebo dalších položek.
 2. Celková kupní cena bude kupujícímu vygenerována v závislosti na volbě druhu a množství vstupenek na Konferenci v záložce "celkem k úhradě".
 3. Celková kupní cena musí být uhrazena kupujícím jednorázově, možnost zaplatit kupní cenu na splátky ASI-CS, z.s. neposkytuje.
 4. ASI-CS, z.s. akceptuje platby bankovním převodem, prostřednictvím platební brány Comgate. Ve všech případech je kupní cena uhrazena okamžikem připsání peněžních prostředků na bankovní účet prodávajícího.
 5. Na základě uzavření kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad - fakturu obsahující veškeré zákonné náležitosti. Faktura bude k dispozici po přihlášení do vytvořeného účtu, ze kterého Kupující provedl objednávku po jejím zaplacení.
 6. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty.

 

Čl. VI. - Stornování objednávky

 1. Zruší-li kupující objednávku činí stornovací poplatek 100 % z uhrazené ceny. Ve výjimečných případech se postupuje individuálně.

 

Čl. VII. - Závěrečná ustanovení

 1. Smluvní vztah mezi ASI-CS, z.s. jako prodávajícím a třetími osobami jako kupujícími se řídí obsahem objednávky odeslané kupujícím z webové stránky https://konference.asi-cs.cz, těmito obchodními podmínkami a podmínkami ochrany a zpracování osobních údajů. Otázky, které nejsou výše uvedenými dokumenty upraveny, se řídí českým právním řádem.
 2. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. srpna 2020 a řídí se jimi veškeré smlouvy o prodeji vstupenek a dalších služeb na Konferenci uzavřené od tohoto dne.

Tento e-shop využívá cookies a bez jejich použití není schopen fungovat. Nesouhlasím s použitím cookies na tomto e-shopu (zobrazí se prázdná stránka).